ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και τελειόφοιτους, είτε χρηματοοικονομικής και χρηματιστηριακής κατεύθυνσης, είτε συναφούς κατεύθυνσης, σε όσους έχουν ασχοληθεί με τις χρηματιστηριακές αγορές ή επιθυμούν να το πράξουν, όσους θέλουν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία που φέρνουν οι αποδόσεις στις συναλλαγές, σε ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες, σε εταιρείες με οικονομικό αλλά και εξαγωγικό προσανατολισμό προς διαχείριση του ρίσκου τους και των συναλλαγματικών τους ισοτιμιών, και σε όσους γενικότερα έχουν την διάθεση να επενδύσουν στον εαυτό τους.

 

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις πρακτικές των χρηματαγορών παγκοσμίως, τη σημασία τους προς την επαγγελματική σταδιοδρομία, την έννοια του χρηματιστηριακού θεσμού, πως λειτουργεί και από πού ξεκίνησε, τον όρο της διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιό μας, την έννοια της συσχέτισης μεταξύ προϊόντων, την ποικιλομορφία τους και τις δυνατότητες για την εκμετάλλευση προς άγραν χρηματιστηριακών αποδόσεων.

Επίσης αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάρτισής τους ως προς τις βέλτιστες πρακτικές, τη γνωριμία τους με τα διαφορετικά προϊόντα και χρηματαγορές (μετοχές, συνάλλαγμα, εμπορεύματα, παράγωγα κ.α.), τη δομή της αγοράς, τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και τη σημασία των θεμελιωδών δεδομένων, τον ρόλο του Εκκαθαριστή αλλά και την σημαντικότητα της δημιουργίας ενός πλάνου συναλλαγών.

Ακόμα, εισαγάγει στη χρήση της Τεχνικής Ανάλυσης και των διαγραμματικών αναλύσεων προς την βέλτιστη αντίληψη της πορείας των αγορών και των επιμέρους asset classes, ενώ αποσαφηνίζει τη σημασία του επενδυτικού προφίλ. Αναλύει την διαγραμματική πυραμίδα των οικονομικών κύκλων και πως αυτοί καθορίζουν τις επενδυτικές μας αποφάσεις.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     20 ώρες

Κόστος:      190 Ευρώ

Έναρξη:    

Α' κύκλος: 24 Νοεμβρίου - 27 Νοεμβρίου 2017,  17:00-21:00
Β' κύκλος: 30 Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου 2017,  17:00-21:00
Γ' κύκλος: 27-28 Ιανουαρίου 2018, 09:00-17:00
Δ' κύκλος: 10-11 Μαρτίου 2018, 09:00-17:00
Ε' κύκλος: 26-27 Μαΐου 2018, 9:00-17:00

Υλοποίηση:  Διά Zώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Αριστείδης Μπιτζένης, καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.