ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Introduction to Data Science & Data Analaysis)

 (Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων:

  • Στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς.
  • Ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές όλων των κλάδων ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων.
  • Ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές, κλπ. καθώς και
  • Σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ερευνητικό κλάδο απαιτείται η συλλογή δεδομένων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναζητούν όποια δεδομένα τους ενδιαφέρουν για τις έρευνές τους, μελέτες ή/και εργασίες τους σε κατάλληλες διευθύνσεις με κατάλληλες τεχνικές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να προετοιμάζουν και να μορφοποιούν κατάλληλα τα δεδομένα προς χρήση με κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Να γνωρίζουν την επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυσή τους (data science & data analysis) και μέσα από λογισμικό όπως το MS Excel αλλά και την ανοιχτού λογισμικού πανίσχυρη στατιστική γλώσσα R με γραφικό περιβάλλον χρήσης να αρχίζουν κάποιες στατιστικές μελέτες.
  • Να αναπαριστούν με κατάλληλα γραφικά τα συμπεράσματά τους καθώς και να γνωρίζουν τις σημαντικές τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων της συσχέτισης και παλινδρόμησης (correlation and regression).
  • Να είναι ικανοί να διασυνδέουν τις εφαρμογές μεταξύ τους με σκοπό την δημιουργία συνοπτικής έκθεσης – μελέτης (full report).
  • Να υλοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων (real case studies).

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   32 ώρες

Κόστος:    300 Ευρώ

Έναρξη:   09/10/2017  Χειμερινό Εξάμηνο 

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Ιωαννίδης, Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.