ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, συμβούλους ΕΠ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ και ΕΚΟ.

 

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται για τις εξής περιπτώσεις

  • με το μέγιστο των τριών (3) μορίων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. K1/121514 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β’/26-07-2017)
  • με το μέγιστο των δύο (2) μορίων σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.: 5697/336/02-08-2018, σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου, στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς)
  • με το μέγιστο των δύο (2) μορίων στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. 2158/Δ1/11297 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου (π.χ. συμβούλους Ε.Π.)
  • με το μέγιστο των τριών (3) μορίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49927 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων,  με 0,25 ανά 50 ώρες
  • με δύο (2) μόρια στο νέο σύστημα διορισμών (Ν.4589/2019, αρ.57-58)

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     410 ώρες

Κόστος:      550 Ευρώ

Έναρξη:      11/3/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.