Αναζήτηση ανά Τομέα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

(Μεικτή εκπαίδευση Δια ζώσης και Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Διαγωνιστικών Διαδικασιών & Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων , έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια του πρόσφατου Νόμου 4412/2016, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους οικονομικών φορέων ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης που μπορεί να συναλλάσσονται με δημόσιους φορείς οι οποίοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου αλλά και σε Φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

Σκοπός του προγράμματος

O δημόσιος τομέας είναι ο κατεξοχήν συλλογικός αγοραστής για τις περισσότερες εθνικές οικονομίες, ενώ ο όγκος των συναλλαγών που αφορούν προμήθειες μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των προμηθευτών είναι τεράστιος. Κατ' επέκταση οι προμήθειες αποτελούν μείζον θέμα για τη λειτουργία κάθε δημόσιου και μη οργανισμού.

Ωστόσο η κακοδιαχείριση, οι αλόγιστες σπατάλες, καθώς και οι λανθασμένες πολιτικές που παρατηρούνται στις δημόσιες προμήθειες έχουν καταστήσει πιο επίκαιρη από ποτέ την σημασία και την λειτουργία συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα .Μέσω της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και ο έλεγχος ενός Δημοσίου Φορέα, με στόχο την αύξηση της αξίας του και τη προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των πολιτών.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι αρχικά η αποτύπωση της συνεισφοράς του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα , τόσο μέσω θεωρητικής διερεύνησης, όσο και με τη χρήση και ανάλυση εμπειρικών δεδομένων. Επιπλέον στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εξοικείωση των χρηστών της νομοθεσίας περί προμηθειών και υπηρεσιών του δημοσίου στις νέες διατάξεις του Ν.4412/2016 και στις καινοτόμες ορολογίες και διαδικασίες που εισάγονται. Παράλληλα οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων τα οποία επέφεραν πολλές και σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες Προμηθειών Δημοσίου και καθόρισαν ένα νέο αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης αυτών των Προμηθειών.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     42 ώρες

Κόστος:      290 Ευρώ

Έναρξη:     16/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση: Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.