ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε., ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ)

 

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Η αξιοποίηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών της χώρας είναι μια πραγματικότητα για την ελληνική οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του τομέα υπηρεσιών της εγχώριας οικονομίας απασχολώντας πλειάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την σύγχρονη οργάνωση της εργασίας και την ανάπτυξη εφαρμογών μάθησης και διαχείρισης με βάση τις νέες τεχνολογίες, επιφέρει αναγκαίες οργανωτικές τροποποιήσεις και προσαρμογές σε σχέση με την λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την ευδοκίμηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης είναι σχεδιασμένο με μια ολιστική προσέγγιση στην αλυσίδα αξίας της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων και σχετίζεται με θέματα όπως διασφάλιση ποιότητας της παροχής υπηρεσιών, διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.), γνωριμία με τις λειτουργίες υποστηρικτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης καθώς και γνώσεις οικονομικής διαχείρισης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών (Φροντιστήρια Μ.Ε, Φροντιστήρια Ξ.Γ, εκπαιδευτήρια, σχολεία, ΚΔΒΜ, κ.ά)
 • Διευθυντές ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών (Φροντιστήρια Μ.Ε, Φροντιστήρια Ξ.Γ, εκπαιδευτήρια, σχολεία, ΚΔΒΜ, κ.ά)
 • Αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών μέσω της παροχής σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης.

Το πρόγραμμα προτείνει μια συνολική προσέγγιση στην λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας όλους τους βασικούς τομείς των δομών, καταρτίζοντας θεωρητικά και προετοιμάζοντας πρακτικά τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών σε τομείς όπως: οικονομική διαχείριση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διασφάλιση ποιότητας, ΣΥ.Ε.Π., ηλεκτρονική μάθηση, δικτύωση, διαφήμιση και προώθηση των υπηρεσιών, ηλεκτρονική διαχείριση, κ.ά.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει βασικές αρχές της λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης,
 • γνωρίζει τη σκοπιμότητα εφαρμογής των εξειδικευμένων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • λάβει γνώση των εξελίξεων σε θέματα πιστοποίησης προσόντων και προσώπων σε ότι αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων,
 • αναβαθμίσει τις γνώσεις του σε θέματα ευέλικτης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ) των εκπαιδευτικών μονάδων,
 • εξασκηθεί σε διεθνώς αποδεκτά εργαλεία διοίκησης του ΑΔ των επιχειρήσεων,
 • κατανοεί τη σημασία ανάδειξης ταλέντων μεταξύ των επιστημόνων συνεργατών και των εργαζομένων,
 • υιοθετεί το κατάλληλο σύστημα κινήτρων για το ΑΔ της δομής,
 • αναπτύξει διαδικασίες και εργαλεία ΣΥ.Ε.Π. των μαθητών και εκπαιδευόμενων,
 • εφαρμόζει προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού,
 • εφαρμόζει προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών, των εκπαιδευομένων και των γονέων,
 • ενημερωθεί για το εύρος των υπαρχόντων ηλεκτρονικών πλατφορμών μάθησης και διαχείρισης και των δυνατοτήτων τους,
 • είναι σε θέση να αξιολογήσει λύσεις και επιλογές για την υϊοθέτηση και υλοποίηση κατάλληλης πλατφόρμας που θα καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες του,
 • κατανοεί τη συσχέτιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης με τη συνεχή υποστήριξη των μαθητών και τη διαδραστικότητα στις διαδικασίες μάθησης,
 • αξιολογεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους συνεργατικότητας, διαφήμισης, προώθησης υπηρεσιών,
 • λάβει γνώση των δυνατοτήτων ιδιωτικής κατανάλωσης υπηρεσιών εκπαίδευσης από τα ελληνικά νοικοκυριά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης,
 • λάβει γνώση τεχνικών κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών και πολιτικής τιμών,
 • λάβει γνώση της λειτουργίας υποστηρικτικών εργαλείων με χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνολική εκπαιδευτική διαχείριση των δομών,
 • αναπτύσσει ικανότητες έγκαιρης διάγνωσης των προβλημάτων λειτουργίας των δομών ή των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχουν.

 

Θεματικές ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Νέες τεχνολογίες μάθησης και διαχείρισης
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.)
 • Management οργανωτικών αλλαγών
 • Πρακτική άσκηση υπό την καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτή – μέντορα.

 

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 130 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 85 ώρες (70 θεωρία και 15 πρακτική) θα υλοποιηθούν δια ζώσης με φυσική παρουσία διδάσκοντα και εκπαιδευομένων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • 45 ώρες (70 θεωρία και 15 πρακτική) θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το Δια Ζώσης μέρος του προγράμματος θα διεξαχθεί Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που βρίσκεται στην οδό Εγνατία 156 στη Θεσσαλονίκη.

Το εξ αποστάσεως μέρος του προγράμματος θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     130 ώρες

Κόστος:      450 Ευρώ 

Έναρξη:     23 Οκτωβρίου 2017

Υλοποίηση: Μεικτή Εκπαίδευση - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και δια ζώσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 
Copyright © 2005-2018.