ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ:
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ξένους και Έλληνες, ενήλικες ηλικίας 18-60, δευτεροβάθμιας ή/και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με γενικότερο ενδιαφέρον για την ευρύτερη διάσταση του πολιτισμού και ειδικότερα για την διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του τόπου.

Επίσης, κατά περίπτωση, μπορεί να απευθύνεται σε στελέχη ΟΤΑ ή άλλων δημοσίων φορέων που ασχολούνται - σε υπηρεσιακό επίπεδο - με ζητήματα διαχείρισης του πολιτισμικού αποθέματος και επιζητούν πιστοποιημένη εξειδίκευση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται - κατά περίπτωση - σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργους, εργαζόμενους (ιδίως, σε θέσεις πολιτισμού), επιχειρηματίες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον πολιτισμό μέσω του θρησκευτικού τουρισμού, η ανάπτυξη κρίσης σε θέματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και η απόκτηση ικανοτήτων αξιοποίησης του μνημειακού αποθέματος του τόπου.

Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενα οφέλη για τους εκπαιδευόμενους.

Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Να γνωρίζουν τη νεότερη τοπική ιστορία
  • Να ορίζουν την έννοια του θρησκευτικού τουρισμού
  • Να προσδιορίζουν το μνημειακό απόθεμα του τόπου

Σε επίπεδο ικανοτήτων:

  • Να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές ερμηνείας της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου
  • Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για την πολιτιστική ανάδειξη του τόπου

Σε επίπεδο στάσεων:

  • Να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση
  • Να κινητοποιηθούν για σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά θέματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η διατήρηση του παρελθόντος εξαρτάται όχι μόνο από την ιστορική μνήμη αλλά και από τα διάφορα μνημεία, οπότε και η διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης στις μέρες μας αναδεικνύεται σε μια αναγκαιότητα, καθώς απειλείται από την εξέλιξη. H έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται με το παρελθόν και το παρόν, τη σχέση μεταξύ των δύο και την επιθυμία προβολής της στο μέλλον.

Ο όρος «πολιτισμικό απόθεμα» περιλαμβάνει την κάθε μορφής πολιτισμική έκφραση και καλλιτεχνική δημιουργία του ανθρώπου. Η αρχιτεκτονική και οικοδομική παράδοση αποτελεί μια πολύτιμη αναφορά των μελλοντικών γενιών με στόχο την αυτογνωσία και την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας, την αποδοτική διαχείριση των πόρων, την ανάπτυξη της απασχόλησης, τον τουρισμό και την νέα ηλεκτρονική οικονομία. Συνδέεται με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οικονομίες, όπως και με τις εξωτερικές ως αποτέλεσμα της πολιτιστικής βιομηχανίας.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρείται η προβολή του πολιτιστικού, μνημειακού και ιστορικού αποθέματος, στην γεωγραφική περιοχή αναφοράς, μέσα από επιλεγμένες διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος.

Η πρόσβαση σε γνώσεις και πρακτικές αναφορικά με την προβολή του πολιτισμικού αποθέματος έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές ερμηνείας των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης και για άλλες επαγγελματικές δράσεις και δραστηριότητες σχετικά με την ανάδειξη του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσσεται ένα μνημείο, την σύνδεση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς με την σύγχρονη ζωή και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού ως όχημα για τη γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό και την καλλιέργεια διαπολιτισμικών σχέσεων, αποτελούν βασικά ζητούμενα/ στόχους.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     60 ώρες

Κόστος:      470 Ευρώ

Έναρξη:     9/10/2017   -  Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ελένη Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.