ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και κολλεγίων, επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού (όλων των επιχειρήσεων παροχής φιλοξενίας) καθώς και επαγγελματίες του Α΄ και Β' βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Σκοπός του προγράμματος

Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι: o τουρισμός είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα ηλικίας τουλάχιστον (150) ετών, στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης και μια καινούρια εμπειρία σχεδόν εξήντα (60) ετών, για την ελληνική οικονομία παροχής υπηρεσιών και κοινωνία. Πρόκειται για μια «νέα πραγματικότητα» που υλοποιείται κατά διαφορετικό τρόπο στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι στην Ελλάδα. Οι μεν πρώτες έχουν ως αφετηρία την ψυχαγωγία του κουρασμένου ανθρώπου των πόλεων, η δε Ελλάδα με την παροχή φιλοξενίας και προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες, αποσκοπεί στο να «τονώσει το τοπικό εισόδημα των κατοίκων-επιχειρήσεων».

Οι δύο προαναφερθείσες διαφορετικές αφετηρίες είναι αυτές που μπορούν να προδιαγράψουν και το μέλλον των περιοχών υποδοχής τουριστικού ρεύματος και οιωνίζουν θετικές ή μη, εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή μας εμπειρία ως ακαδημαϊκοί και ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, έχει ως τώρα αποδείξει ότι ο τριτογενής τομέας και ιδιαίτερα ο τουρισμός, κινείται σε πλαίσιο που το καθορίζει η ανάδειξη: της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, του σεβασμού στον πολιτισμό, στην πολιτιστική κληρονομιά, στη λαϊκή αρχιτεκτονική και στη λαϊκή παράδοση, στην αναβίωση τελετουργικών παλαιών εθίμων, στην άδολη ανθρώπινη επαφή κα., από τα οποία έχουν να ωφεληθούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τομέα παροχής υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές υποδοχής τουρ. ρεύματος.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις θεωρούμε αναγκαίο να επιχειρήσουμε μια σκοποθεσία παραδόσεων (θεωρίας και πρακτικών ασκήσεων-εκπόνησης μελετών περίπτωσης με υποδείγματα του ίδιου του διδάσκοντα). Αναλυτικότερα:

  • Ανακάλυψη του περίγυρου, των ουσιαστικών προβλημάτων του, των δυσκολιών που πρέπει να υπερνικηθούν, όταν επιδιώκει κανείς να υλοποιήσει κανείς συγκεκριμένες ενέργειες, ανάλυση του τουριστικού περίγυρου για εξεύρεση τρόπων επίδρασης επάνω του.
  • Γνώση και ανάλυση τουριστικών καταστάσεων που συναντώνται σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας, κατανόηση , αξιολόγηση για το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η επιχειρηματική-επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να είναι επιτυχής η ένταξη των μελλοντικών εργαζομένων στις κατά τόπους συνθήκες και δυναμική η συμμετοχή στις βελτιώσεις και αλλαγές με τα μέσα που διατίθενται.
  • Γνώση και κατανόηση της πολυπλοκότητας του έργου των εργαζομένων μέσα από δραστηριότητες, σε επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας, σε τουριστικούς φορείς, σε Δήμους , σε Περιφέρειες.
  • Σημειώνεται τέλος ότι η επιτυχία αυτών των στόχων προϋποθέτει φυσικά και το γεγονός ότι οι στόχοι της θεωρητικής κατάρτισης οφείλουν να είναι ταυτόσημοι με αυτούς της πράξης.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      420  Ευρώ

Έναρξη:     27/03/2017 Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καραγιάννης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Αθήνα (ΤΟΠΑ)

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.