CITY BRANDING – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και κολλεγίων , επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού (όλων των επιχειρήσεων παροχής φιλοξενίας) καθώς και επαγγελματίες του Α΄ και Β' βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Σκοπός του προγράμματος

Κύριο γνώρισμα του προγράμματος αυτού είναι ότι η διδασκαλία του βασίζεται και υλοποιείται πάνω σε δύο άξονες : α) Στον άξονα (θεωρητικά και με μελέτες περίπτωσης) στο: BRANDING -CITY BRANDING και β) στον τουρισμό. Η αναγκαιότητα αυτής της διπλής διερεύνησης αποδεικνύει την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αναγκαιότητα χρήσης του CITY BRANDING σε επίπεδο πόλεων ακόμα και κωμοπόλεων και β) στον άξονα του τουρισμού. Το γεγονός ότι οι ιθύνοντες μικρών και μεγάλων πόλεων ενδιαφέρονται για τη γνώση και υλοποίηση τακτικών και στρατηγικών για το του CITY BRANDING, θωρείται μια εξόχως ενδιαφέρουσα εμπειρία και πρακτική επί χάρτου αρχικά, που θα μπορούσε να δώσει πολλά στους ανθρώπου της παρούσα εκπαίδευσης .

Η αναγκαιότητα αυτής της διπλής διερεύνησης και διδασκαλίας του των δύο αξόνων εξετάζει διεξοδικά και τον τουρισμό ως μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη παγκόσμια βιομηχανία και - ως διεθνής τουρισμός-, παρά τις οποιεσδήποτε περιοδικές αναταραχές και κρίσεις των τελευταίων ετών, συνεχίζει να επεκτείνεται και να διευρύνεται με έναν ετήσιο ρυθμό 4-5%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση των διεθνών αφίξεων επισκεπτών παγκοσμίως και εξίσου σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών - τουριστών οι οποίοι ταξιδεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων των χωρών - κρατών τους.

Το γεγονός ότι σήμερα όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν σημαίνει πως ο τουρισμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός , και ιδιαίτερα σε πόλεις που έγιναν γνωστές και από το CITY BRANDING και υπ' αυτή την έννοια οφείλει κανείς να σχεδιάσει και να διαχειριστεί κατάλληλα , και μάλιστα θα πρέπει ο σχεδιασμός και η διαχείριση να γίνουν σε τοπικό επίπεδο κυρίως από τις κοινωνικές δυνάμεις των τοπικών κοινωνιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση όλων των τοπικών κοινωνικών δυνάμεων και φορέων και μια σαφή υποστήριξη από μέρους όλων των τοπικών κλάδων και τομέων της τοπικής οικονομίας (γεωργίας και βιομηχανίας), για να μπορεί να υπάρξει ευδιάκριτος καταμερισμός εργασίας και έργων κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης, με όρους και διαδικασίες διατυπωμένα με σαφήνεια στη στρατηγική και στους στόχους, και που να εγγυώνται την επιτυχή εφαρμογή περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον τουρισμό.

Αυτοί που ασχολούνται με την π[προβολή πόλεων μέσω και του τουρισμού λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης – με έμφαση στον προορισμού, είναι μια βαθμιαία διαδικασία αξιολόγησης και ανάδειξης των πόρων, της δράσης και της ενδεχόμενης αναθεώρησης των στόχων.

Σε κάθε µια περίπτωση θα διερευνήσουμε στις ήπιες μορφές τουρισμού : α) τις προϋποθέσεις της υλικοτεχνικής υποδομής για διαμονή, β) τις δυνατότητες περιήγησης και γ) υπαίθριες και όχι μόνον δραστηριότητες μικτού χαρακτήρα. Και αυτό διότι τούτες τις µορφές είναι οι πιο διαδεδομένες, ευρέως, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και ικανοποιούν -κατά το μάλλον ή ήττον- τις ανάγκες διακοπών-αναψυχής των μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων και δη των ανθρώπων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι μπορούν ευκολότερα και ανετότερα να προγραμματίσουν και να πραγματώσουν τέτοιου είδους διακοπές.

Άρα με την ανίχνευση αυτή, θα μπουν στο «στόχαστρό» οι τουριστικοί προορισμοί και Πόλεις γνωστές που να πληρούν επαρκώς τους όρους της τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής και πιο συγκεκριμένα:

  • να υπάρχουν καταλύματα όλων των ειδών και κατηγοριών
  • να υπάρχει ανεπτυγμένο συγκοινωνιακό δίκτυο και δίκτυο σύγχρονων μεταφορικών μέσων
  • να υπάρχουν επαρκή μέσα ψυχαγωγίας, διασκέδασης, άθλησης, σίτισης
  • να υπάρχουν δυνατότητες αγοράς φθηνών ειδών («ψώνια»)
  • να υπάρχει παροχή υπηρεσιών από κατάλληλα εκπαιδευμένα και μορφωμένα στελέχη στους «τόπους προορισμού»
  • να υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας σε σχέση με τους ανθρώπους και σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα - και άλλα. Πάνω στα προαναφερθέντα

θα πραγματοποιήσουμε μελέτες περίπτωσης, ώστε να καταγραφούν δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, προσιδιάζοντας τους φυσικούς και τους ανθρωπογενείς τοπικούς πόρους, στο να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε ενδεχόμενα αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό τοπικό περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία.
 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     25 ώρες

Κόστος:      260  Ευρώ

Έναρξη:     27/03/2017 Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καραγιάννης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Αθήνα (ΤΟΠΑ)

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.