ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε φοιτητές, αιρετούς, και στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Σκοπός του προγράμματος

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η σφαιρική ενημέρωση των φοιτητών στην έννοια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της, μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», με αναφορά στις αρμοδιότητες, τους περιορισμούς και τα μέσα, που διαθέτει για την εκπλήρωσή τους, και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες πολιτικές, που εφαρμόζονται, και σε αντίστοιχα μορφώματα Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Μετά το πέρας του Προγράμματος, οι Απόφοιτοί του θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν επαρκώς το σύστημα Διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους, των Περιφερειών, των Ο.Τ.Α., των άλλων Τοπικών Δομών (Τοπικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Δημοτικά Ιδρύματα κ.ά.).
  • να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τα εργαλεία οικονομικών παρεμβάσεων Περιφερειακών και Τοπικών Δομών ιδία πρωτοβουλία και ιδία ευθύνη.
  • να γνωρίζουν τα Διοικητικά Συστήματα άλλων Χωρών – Μελών στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.
  • να "δανείζονται" βέλτιστες πρακτικές εξ άλλων αναλόγων μορφωμάτων Κρατών-Μελών της ΕΕ.
  • να αξιοποιούν μηχανισμούς, όπως τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.
  • να εισηγούνται Επιχειρηματικά Σχέδια Περιφερειών και Δήμων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      350  Ευρώ

Έναρξη:     13/03/2017 Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βασιλική Δεληθέου , Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.