Πολιτική Ακύρωσης

 

Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο με υποβολή αίτησης και με τους ακόλουθους τρόπους:

Α. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30 Ευρώ (έξοδα διαχείρισης).

Β. 1-4 εργάσιμες ημέρες, συνεπάγεται μεταφορά του ποσού της προκαταβολής σε πρόγραμμα επιλογής του εγγραφόμενου εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους μειωμένο κατά το 30%, διαφορετικά το ποσό παρακρατείται (η μεταφορά μπορεί να γίνει μία μόνο φορά σε ένα μόνο πρόγραμμα).

Γ. Μετά την έναρξη του προγράμματος ο εγγραφόμενος οφείλει να καταβάλει εξ ολοκλήρου το κόστος συμμετοχής.

Δ. Ο εγγραφόμενος που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα παρόλο που έχει καταβάλει το ποσό της προκαταβολής ενθαρρύνεται να στείλει κάποιον αντικαταστάτη του ή να μεταφέρει την εγγραφή του, 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη σε άλλο πρόγραμμα της επιλογής του.

Αρμόδια για οικονομικά θέματα είναι η Γραμματεία των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο KZ, 1ος όροφος, γραφείο Z102, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 891 676) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 - 14:30.

 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.